Andmekaitsetingimused

Põhja-Pärnumaa valla Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse andmekaitsetingimused

1. Üldsätted

1.1. Vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastutav töötleja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide tähenduses on Pärnu-Jaagupi Spordikeskus (edaspidi nimetatud Spordikeskus), Aadress Kooli 3a, Pärnu-Jaagupi alev, 87201 Pärnu maakond e-post: spordikeskus@pparnumaa.ee tel: 44 97 065 ja 53005663 Spordikeskus juhindub isikuandmete töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

1.2. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Isikuandmete töötlemiseks on iga isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, kasutamine, edastamine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kustutamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine. Andmesubjektiks on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.3. Spordikeskus töötleb andmeid avaliku ülesande täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks, eluliste huvide kaitseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui isikuandmeid ei töödelda eelnimetatud alustel, küsib Spordikeskus andmesubjektilt nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

1.4. Spordikeskus töötleb isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel: spordiürituste korraldamiseks; personaliarvestuse pidamiseks; Spordikeskuse tegevustest ja üritustest teavitamiseks; Spordikeskuse ajaloo jäädvustamiseks.

1.5. Spordikeskus ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuab õigusakt. Spordikeskus võib isikuandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnerit, kes töötleb isikuandmeid lepingus kokkulepitud tingimustel ja ulatuses (volitatud töötleja).

2. Põhilised Spordikeskuse poolt töödeldavad isikuandmed

2.1. Üritusele registreeriva isiku isikuandmed

2.1.2. Spordikeskus töötleb alljärgnevaid spordiüritusele registreerija isikuandmeid:

2.1.2.1. ees- ja perekonnanimi; kontaktandmed (e-post, telefon). Andmete töötlemine on vajalik isikule koha tagamiseks üritusel ning üritusega seotud teabevahetuse korraldamiseks.

2.2. Pöördumised ja muu kirjavahetus

2 2.2.1.Spordikeskus registreerib oma dokumendiregistris kõik Spordikeskuse tegevuse käigus koostatud ja saadud dokumendid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Isikuandmeid võivad sisaldada isikute või asutuste poolt saadetud kirjad nagu avaldused, teabenõuded, järelepärimised jms.

2.2.2. Isikuandmeid kasutatakse pöördumistele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandale isikule, avaldatakse isikuandmeid piiratud mahus õigusaktides sätestatud nõudeid järgides.

2.3. Foto- ja audiosalvestis

2.3.1. Spordikeskus jäädvustab foto- ja audiosalvestisel Spordikeskuse elu olulisemaid sündmusi ja üritusi.

2.3.2. Spordikeskus on foto- ja audiomaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete (nagu isiku kujutis, hääl jm.) vastutav töötleja.

2.3.3. Spordikeskus avalikustab oma veebilehel/sotsiaalmeediakanalis helisalvestisi/pilte avalikest üritustest (nagu vabaõhuüritused, kontserdid,). Kui tegu ei ole avaliku üritusega, küsime heli- ja pildisalvestise avalikustamiseks nõusoleku.

2.3.4.Spordikeskus säilitab ajaloolis-kultuurilisest eesmärgist lähtudes fotosid ja audiosalvestisi tähtajatult.

2.4. Videovalve

2.4.1.Spordikeskuse maja ja seal paikneva vara kaitseks, turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning ohuolukorrale reageerimiseks kasutab Spordikeskus videovalvet. Spordikeskus järgib videojälgimissüsteemi kasutamisel turva- ja valvesüsteemidele kehtivaid tehnilisi nõudeid ning Andmekaitse Inspektsiooni juhiseid.

2.4.2. Videojälgimisseadmete abil jälgitakse Spordikeskuse jõusaali, peeglisaali ja võimlat. Videojälgimissüsteemi kasutamisest teavitab Spordikeskuse välisuksele pandud silt.

2.4.3. Videojälgimissüsteem salvestab andmed serverisse.

3. Andmesubjekti õigused

3.1. Andmesubjektil on õigus saada teavet, milliseid tema isikuandmeid Spordikeskus töötleb ja tutvuda kogutud isikuandmetega; nõuda, et Spordikeskus kustutaks isikuandmed, mille töötlemiseks puudub õiguslik alus; nõuda puudulike või ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist; esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

3.2. Kui andmesubjekt leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (e-post: info@aki.ee, tel 627 4135), samuti kohtusse.

3.3. Spordikeskus võib andmesubjekti päringu saamise korral paluda täpsustada isikuandmete töötlemise asjaolusid. Päringule vastab Spordikeskus 30 päeva jooksul.

4. Andmete turvalisus ja säilitamine

4.1. Spordikeskus peab isikuandmete kaitsmist väga oluliseks ning tagab kohalduva õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse. Spordikeskus kaitseb kogutud isikuandmeid lubamatu ja eesmärgita kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

4.2. Spordikeskus ei kasuta ega säilita isikuandmeid kauem, kui on vajalik õigusaktist tuleneva kohustuse/lepingu täitmiseks.

4.3.. Spordikeskus säilitab isikuandmeid:

4.3.1. dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või

4.3.2. Spordikeskuse asjaajamise korras sätestatud tähtaja möödumiseni või

4.3.3 poolte kokkuleppe täitmiseks vajaliku aja möödumiseni.

4.4. Arhiiviväärtust mitteomavaid andmeid töötleb Spordikeskus säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed annab Spordikeskus üle avalikku arhiivi ning lõpetab ise andmete töötlemise.

5. Andmekaitsespetsialisti andmed

Kõigi isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õigustega seotud küsimustes on andmesubjektil võimalik pöörduda Põhja-Pärnumaa valla andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil kerstin.sempelson@pparnumaa.ee.